Lyrics: Olorun Mi – Tim Godfrey

[Verse]
Olorun Mi mo wa,
Mo wa du pe
Olorun Mi mo wa, mo wa dupe
Olorun Mi mo wa,
Mo wa du pe
Olorun Mi mo wa, mo wa dupe

Olorun Mi mo wa,
Mo wa du pe
Olorun Mi mo wa, mo wa dupe
Olorun Mi mo wa,
Mo wa du pe
Olorun Mi mo wa, mo wa dupe

[Chorus]
Enyi loba tose,
Tanor, tanor
Enyi loba tose, toyin, toyin
Enyi loba tose,
Tanor, tanor
Enyi loba tose, toyin, toyin

Odato wikpe oshe tala
Olorun Mi mo wa dupe
Odato wikpe oshe tala
Olorun Mi mo wa dupe

Enyi loba tose,
Tanor, tanor
Enyi loba tose, toyin, toyin
Enyi loba tose,
Tanor, tanor
Enyi loba tose, toyin, toyin

Odato wikpe oshe tala
Olorun Mi mo wa dupe
Odato wikpe oshe tala
Olorun Mi mo wa dupe

[Repeat Verse]
Olorun Mi mo wa,
Mo wa du pe
Olorun Mi mo wa, mo wa dupe
Olorun Mi mo wa,
Mo wa du pe
Olorun Mi mo wa, mo wa dupe

Olorun Mi mo wa,
Mo wa du pe
Olorun Mi mo wa, mo wa dupe
Olorun Mi mo wa,
Mo wa du pe
Olorun Mi mo wa, mo wa dupe

[Chorus]
Enyi loba tose,
Tanor, tanor
Enyi loba tose, toyin, toyin
Enyi loba tose,
Tanor, tanor
Enyi loba tose, toyin, toyin

Odato wikpe oshe tala
Olorun Mi mo wa dupe
Odato wikpe oshe tala
Olorun Mi mo wa dupe

[Bridge]
Okpeh loye O, Baba
Okpe loye O, Oluwa
Okpeh loye O, Baba, Oh

{ Okpeh loye O, Baba
Okpe loye O, Oluwa
Okpeh loye O, Baba, Oh } [x2]

[Outro]
{ Weh O, Weh O, Weh O
Weeh O, Weh O, Weh
Weh O, Weh O, Weh O
Weeh O, Weh O, Weh } [Repeat]