Lyrics
Sikuyo indlela
Yelizwe lobomi
Ikhaya labantu
Behleli ngendweba
Nina ke nahluka
KuThixo ngokona
Nithini, noya na?
Noya na phezulu?
Hey’ noya na? (Noya na?)
Noya na? (Noya na?)
Noya na? (Noya na?)
Noya na? (Noya na?)
Nithini, noya na?
Noya na phezulu?
Kwelozwe akukho
Buhlwempu nakanye
Zindyebo nendyebo
Izintwezikhoyo
Izifo azikho
Hay’ azingebikho
Nithini, noya na?
Noya na phezulu?
Hey’ noya na? (Noya na?)
Noya na? (Noya na?)
Noya na? (Noya na?)
Noya na? (Noya na?)
Nithini, noya na?
Noya na phezulu?
Mina ndohamba Baba (ndohamba)
Ndisiya kuBawo (ndohamba)
Mina ndohamba (ndohamba)
Mina ndohamba (ndohamba)
Ewe ke, ndohamba
Ndisiya phezulu
Hey’ noya na? (Noya na?)
Noya na? (Noya na?)
Mina ndizoya na? (Noya na?)
Noya na? (Noya na?)
Nithini, noya na?
Noya na phezulu?