Lyrics
If you want somebody to go i’ll go.
(My soul my soul says yes)
If you want somebody to run i’ll run.
(My soul my soul says yes)
Lord, If you want somebody to speak i’ll speak.
(My soul my soul says yes)
If you need to somebody to teach i’ll teach.
(My soul my soul says yes)
My soul says yes. My soul my soul says yes.
My soul says yes. My soul my soul says yes.
If you want somebody to run i’ll run.
(My soul my soul says yes)
Lord, If you want somebody to walk i’ll walk.
(My soul my soul says yes)
Yea, If you need somebody to fight i’ll fight.
(My soul my soul says yes)
If you want me to prophesy i’ll go.
(My soul my soul says yes)
My soul says yes. My soul my soul says yes.
My soul says yes. My soul my soul says yes.
Lord my mind says yes
And my spirit says yes
Lord my heart says yes
And my will says yes
My soul says yes. My soul my soul says yes.
My soul says yes. My soul my soul says yes.
Lord my mind says yes
And my spirit says yes
Lord my heart says yes
And my will says yes
Lord my mind says yes
And my spirit says yes
Lord my heart says yes
And my will says yes
My soul says yes. My soul my soul says yes.
My soul says yes. My soul my soul says yes.
Soul Says YES!
Soul Says YES!
Soul Says YES!
Soul says YES!