Lyrics
Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa
Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa
Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awe manyewu
Ko seni bire oh
Awimayehun
Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awe manyewu
Ko seni mire oh
Awimayehun
Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa
Ejoba Oluwa, Ejoba Oluwa
Laye Atilorun, Ejoba Oluwa
Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awe manyewu
Ko seni mire oh
Awimayehun
Kosi, Ooh, Kosi Ooh
Awe manyewu
Ko seni mire oh
Awimayehun