Lyrics:

Ai ye ye ye Kauna
Kauna itace Baba
Kauna Yesu
Kauna tahada mu

Ai ye ye ye Kauna
Kauna itace Baba
Kauna Yesu
Kauna tahada mu

Ai ye ye ye Kauna
Kauna itace Baba
Kauna Yesu
Kauna tahada mu

Ai ye ye ye Kauna
Kauna itace Baba
Kauna Yesu
Kauna tahada mu