Lyrics: Bor Ekom by Mercy Chinwo

Oooh oooh oooh oooh
Sia fo mu tieghe nte owo o
Sia for mu tieghe nte owo o
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Sia fo mu tieghe nte owo o
Sia fo mu tieghe nte owo o
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do ooo
Bor ekom do ooo
Jesus, bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Ekwo
Sia fo mu tieghe nte owo o
Sia fo mu tieghe nte owo o
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Edidem me didem
Bor ekom
Ete usen naneyen
Bor ekom
Oh! Ibaha owo si ntie nta fo
Ukpono eyene fi o
Ibaha owo si ntie nta fo
Akara eyon ye esun
Ibaha owo si ntie nta fo
Ekamba abasi
Ibaha owo si ntie nta fo
Sia fo mu tieghe nte owo o
Sia fo mu tieghe nte owo o
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Oh dah de de
Pa di dah di di
Pa pa pa pa dah dah dah
Di di di
Pa di dah di di di
Pa pa pa dah do do do
Pa pa pa bu pa pi di di
Bu di pa pa di di bu
Dah dah di
Pa di dah bu pa pa pa
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Uboro eyene fi
Do do do do do
Do do do
Sia fo mu tieghe nte owo o
(Sia fo, sia fo, sia fo)
Sia fo, sia fo, sia fo
Sia fo my tieghe nte owo o
Oooooooooh
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Ukpono eyene fi
Bor ekom do
Ayanga owo ke mfon
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Bor ekom do o
Bor ekom do o
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Bor ekom do o
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Ete usen naneyenee oo
Bor ekom do
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Edidem me didem
Bor ekom
Uko ke kong o
Bor ekom
Bor ekom do ooooo
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Aye ye
Aye ye
Aya ya
Aya ya
Adododo
Adododo
Adedede
Adedede
Aye ye
Aye ye
Aya ya
Aya ya
Adododo
Adodo
Adedede
Adede
Bor ekom do o
Ayanga owo ke mfon
Bor ekom do o
Ukpono eyene fi
Uko ke kong
Uko uko uko
Aye ye
Aye ye
Aya ya
Aya ya
Adododo
Adododo
Adedede
Adedede
Aye ye
Aye ye
Aya ya
Aya ya
Adododo
Adodo
Adedede
Adede
Oooh
Bor ekom do
Oooh
Bor ekom do
Oooh
Bor ekom do
Oooh
Bor ekom do
Bor ekom do o
Ete usen naneyen
Jesus
Bor ekom do