Lyrics
Gbadura fun mi
Oba oke
She mi bo Shen wu mi
Jowo wa shey ke mi
Oba ara
Ki emi la kilu
Ran mi lowo kin le wu lo fe lo miran
Ase
Amin da mi lohun
Olore
Olore
Le mi Fe je
Laye ka ye o
Nigba ku gba
Shey mi n’ageli
Ma shey mi n’ayan la san
Olore
Opo Eda lo waye o
Ti won joro aye
Won ro pe adun ni
Emi wa Iwo waye o
Lori Ile aye
Angeli ta lo shey
Ran mi lowo kin le wulo Fe lo mi ran
Ase amin da mi lohun
Olore
Olore
Le mi Fe je
Laye ka ye o
Nigba ku gba
Shey mi n’ageli
Ma shey mi n’ayan la san
Olore
Gbadura fun mi oba oke
Olore e
Le mi Fe je