Video+Lyrics: Ebe by Sola Allyson

Video+Lyrics: Ebe by Sola Allyson

Lyrics
Lord, I’ve come to seek Your face
Let Your grace and Your mercy come upon me, Lord
Oh Lord, I call upon Your name
Let the rain of Your mercy pour upon me, Lord
Oluwa, mo wa sibi ite
Je ki oore ofe ati aanu Re, Oluwa
Ko ba le mi lori
Oluwa, mo ke p’Oruko Re
Je ki ojo aanu Re o, Baba
Ko ro s’ori iseda mi
Baba ooooo, eyi l’ebe o
Baba Alaanu, Olugbebe, gbo ebe mi Oluwa o (Baba ooooo, eyi l’ebe o)
Aye mi ko bu ola fun O ni mo n beere
(Baba ooooo, eyi l’ebe o) Ona mi to wo,
Ko di tito ninu ife Re Oluwa o, Eyi ni ebe mi o
Gba mi lowo asise, Oluwa o (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Gba mi lowo ogun t’apa obi mi o ka,
Gba mi lowo ogun irandiran,
Oluwa gba mi oo Baba, Iwo ni mo gbeke mi le o, Eni to ni emi mi
Oluwa too ba to mu awon afoju san, (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Oba to ji oku omo Jairu dide, Oku Lasaru,
Ojo merin, o ti n ra, o ti n run, Iwo lo ji i dide o, Oluwa saanu mi
Jesu, omo Dafidi, gbo adua mi,
Oluwa (Baba ooooo, eyi l’ebe o) Baba oooo,
Oore ofe Re ni mo beere, aye o see gbe laisi oore ofe Re, Oluwa o
Mo fi oore ofe Re ra aye gbe, Oluwa (Baba ooooo, eyi l’ebe o)
Atupa imo mi ko ma se ku lailai (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Iwo ni opo fitila to n tan fun emi mi Oluwa ooo
Oro Re wipe bi mo beere, ma a ri gba,
Mo n beere ki n ri gba (Baba ooooo, eyi l’ebe o) Bi mo ba kan ‘lekun,
Ilekun a si, ilekun ko si, a si ti ko wipe,
Bi mo ba wa kiri, ma a ri,
Mo n wa kiri, ki n ri o, ki n ni ere to po, Oluwa o
Baba Alaanu ooo (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Ohun gbogbo to wa ninu iseda n gbimo aanu
Si ayanmo mi, won n sise iranwo lori ayanmo mi, Oluwa o
Ilekun si le, ilekun aanu si le, Oluwa (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Aanu ro sori mi, o ro sori mi bee, Olugbebe gbo ebe mi o
Oh Lord I’ve come to seek Your face
Let Your grace and Your mercy come upon me, Lord
Oh Lord, I call upon Your name
Let the rain of Your mercy pour upon me, Lord
Oluwa, mo wa sibi ite
Je ki aanu ati oore ofe Re
Ko ba le mi lori
Oluwa, mo ke p’Oruko Re
Je ki ojo aanu Re
Ko ro s’ori iseda mi
Baba ooooo, eyi l’ebe o
Baba ooooo, eyi l’ebe o
Video+Lyrics: MIMO MEDLEY by SOLA ALLYSON

Video+Lyrics: MIMO MEDLEY by SOLA ALLYSON

Lyrics
Mimo ni ooo mimo ni ooo mimo
Mimo ni ooo mimo ni ooo mimo
Oluwa Olorun Eledumare to poo ni pa ati agbara
Mimo ni ooo mimo ni ooo mimo
Gbogbo iseda soo bee eemi na soo bee
Mimo ni ooo mimo ni ooo mimo
Lati oogun eemi mi
Mo juba re Ooba mimo
Awa ma ri di Oluwa
Mowo le fun Ooba toto
Leyin ree ko si ooo
Iwo to wa ni pekun kun imole
Iwo ni ekun ola ekun oogbon ekun agbara
Iwo nikan ni Ooba
Mo juba re Ooba mimo
Ooba to joko sori ite
Ooba to wa lori obiri aye ma se Oola re loo
Mowo le fun Ooba toto
Leyin ree ko si ooo
Aye ati Oorun nkoo ko si elomi
To ye ko gba ijuba wa bi o se Iwo
Iwo nikan ni Ooba
Mo wa ri fun ooo Oolola
Pelu iwa riri lati oogun emi mi
Imole to tan sinu okunkun mi
Ogo fun okoo re
Leyin Oluwa
Leyin ree ko si ooo
Ko se lomi Iwo ni
Leyin re Iwo na ni ma sola re lo Oluwa
Iwo nikan ni Ooba
Leyin ree ko si ooo
Olugbemiro
Olusainumi
Olukemi
Olufunmilebun
Olugbemiro Iwo ni kan
Olutimileyin Iwo ni
Iwo nikan ni Ooba
Mimo ni ooo mimo ni ooo mimo
Aye ati Oorun soro ogo re afi ise Oowo re won Iwo mimo
Mo da oun mi poo moo gbogbo ise re
Emi e imimi ati emimi ayin ooo ni gba gbogbo
Ooba to wa ni ipekun ola ipekun ogo ipekun agbara ipekun ewa
Iwo nikan ni Oluwa
Pepe na loda Oluwa
Pepe ni ooo pepe ni ooo pepe
Talo le yo koro ninu re nigba ti a ti e emo ooo
Pepe ni ooo pepe ni ooo pepe
Yiye ni ooo yiye ni ooo yiye
Iwo na lowa fun rare Iwo ni Oluwa
Yiye ni ooo yiye ni ooo yiye
Odo Agutan to Jo ko sori ite oooo yiye
Tito ni ooo eleda gbogbo eniyan
Tito ni ooo tito ni ooo tito
Olotoju gbogbo eniyan Olorun gbogbo a re
Eniti to ngbo adura odore la wa Iwo ni
Tito ni ooo tito ni ooo tito
Gigun ni ooo gigun oooo gogun
Ooba to joko so iri obi ri aye
O fi aye sole sori awon isan omi aye ole ri
Lailai kole ri ise re ni gigun oo gun Lai lai
Mo juba re Oluwa
Mo juba re oba mimo
Emi mi juba re nigba gbogbo
Mo wole fun ooo Baba
Mo wole fun oba toto
Leyin re kosi elomi
Leyin re eee kosi ooo
I confess kosi elomi Olorun Eledumare to poo ni pa ati agbara Iwo nio
Olorun awon omo ogun Iwo nikan
Iwo nikan in Ooba
Mo juba re oo baba
Mo juba re Ooba mimo
Tani ba juba bi oo se Iwo
Olori Egbegberun ogun awon angeli Iwo ni
Mo wole fun Ooba toto
Oludaye kosi le lomi
Leyin re kosi ooo
Aseda gbogbo eniyan Olorun gbogbo ede
Olorun gbogbo eya Iwo Iwo nikan
Iwo nikan ni Ooba
Mo wari fun ooo Olola
Emi mi eemi mi ati emi na
Imole tio le ku lailai
Imole to tan sinu okunkun mi
Ogo fun oko re
Lehin re (baba) kosi oooo
Olugbemiro olusanumi olugbamila oluyomi ninu okunkun
Iwo nikan ni Ooba
Lehin re kosi oooo
Tani ba sin ti o se eni tio gbamila
Eni ti mio ri sugbon ti mo ri isere ninu ayee mi
Iwo nikan ni Ooba
Olorun gbogbo araye Iwo nikan ni
Olutoju gbogbo eniyan Iwo nikan ni
Mo kio kio Iwo nikan ni Ooba
Ma shola re looo
Ma shola re looo
Ko se lo mi
You are the only one
You are the only one
Iwo nikan
Holy mimo mimo ni oo Iwo ni Ooba
Iwo nikan ni Ooba
Video+Lyrics: EBE by Sola Allyson

Video+Lyrics: EBE by Sola Allyson

Lyrics
Lord, I’ve come to seek Your face
Let Your grace and Your mercy come upon me, Lord
Oh Lord, I call upon Your name
Let the rain of Your mercy pour upon me, Lord
Oluwa, mo wa sibi ite
Je ki oore ofe ati aanu Re, Oluwa
Ko ba le mi lori
Oluwa, mo ke p’Oruko Re
Je ki ojo aanu Re o, Baba
Ko ro s’ori iseda mi
Baba ooooo, eyi l’ebe o
Baba Alaanu, Olugbebe, gbo ebe mi Oluwa o (Baba ooooo, eyi l’ebe o)
Aye mi ko bu ola fun O ni mo n beere
(Baba ooooo, eyi l’ebe o) Ona mi to wo,
Ko di tito ninu ife Re Oluwa o, Eyi ni ebe mi o
Gba mi lowo asise, Oluwa o (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Gba mi lowo ogun t’apa obi mi o ka,
Gba mi lowo ogun irandiran,
Oluwa gba mi oo Baba, Iwo ni mo gbeke mi le o, Eni to ni emi mi
Oluwa too ba to mu awon afoju san, (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Oba to ji oku omo Jairu dide, Oku Lasaru,
Ojo merin, o ti n ra, o ti n run, Iwo lo ji i dide o, Oluwa saanu mi
Jesu, omo Dafidi, gbo adua mi,
Oluwa (Baba ooooo, eyi l’ebe o) Baba oooo,
Oore ofe Re ni mo beere, aye o see gbe laisi oore ofe Re, Oluwa o
Mo fi oore ofe Re ra aye gbe, Oluwa (Baba ooooo, eyi l’ebe o)
Atupa imo mi ko ma se ku lailai (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Iwo ni opo fitila to n tan fun emi mi Oluwa ooo
Oro Re wipe bi mo beere, ma a ri gba,
Mo n beere ki n ri gba (Baba ooooo, eyi l’ebe o) Bi mo ba kan ‘lekun,
Ilekun a si, ilekun ko si, a si ti ko wipe,
Bi mo ba wa kiri, ma a ri,
Mo n wa kiri, ki n ri o, ki n ni ere to po, Oluwa o
Baba Alaanu ooo (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Ohun gbogbo to wa ninu iseda n gbimo aanu
Si ayanmo mi, won n sise iranwo lori ayanmo mi, Oluwa o
Ilekun si le, ilekun aanu si le, Oluwa (Baba ooooo,
Eyi l’ebe o) Aanu ro sori mi, o ro sori mi bee, Olugbebe gbo ebe mi o
Oh Lord I’ve come to seek Your face
Let Your grace and Your mercy come upon me, Lord
Oh Lord, I call upon Your name
Let the rain of Your mercy pour upon me, Lord
Oluwa, mo wa sibi ite
Je ki aanu ati oore ofe Re
Ko ba le mi lori
Oluwa, mo ke p’Oruko Re
Je ki ojo aanu Re
Ko ro s’ori iseda mi
Baba ooooo, eyi l’ebe o
Baba ooooo, eyi l’ebe o