Lyrics
Yesu wena unguMhlobo
UMhlobo womphefumlo
Ndiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyo
Yesu wena unguMhlobo
UMhlobo womphefumlo
Yesu wena unguMhlobo
UMhlobo womphefumlo
Ndiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyo
Ndiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyo
Ndiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyo
Uncede le ntliziyo
Ndiza kuwe undincede
Uncede le ntliziyo
Uncede le ntliziyo
Themba limbi, andinalo
Endingabamba lona
Nqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Themba limbi, andinalo
Endingabamba lona
Nqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Nqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Endingangena kulo
Nqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Endingangena kulo
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Amen, amen, amen
Nqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Endingangena kulo
Nqaba yimbi, andinalo
Endingangena kulo
Endingangena kulo