Lyrics:
[Intro]
Ngcwele, ngcwele
Wembethe amandla njengengubo
Ungcwele
Muhle, Muhle
Umsebenzi wezandla zakho
Umuhle
Umkhulu baba, umkhulu baba
Wawukhon’ ekuqaleni usamile
Umkhulu baba
Izulu isihlalo, sakho sobukhosi
Mhlaba senabelo sezinyawo zakho[Chorus]
Ungcwele
Nguwe, nguwe nguwe
Oyingcwele nguwe nguwe
(Oyinkosi baba)Nguwe, nguwe nguwe
Oyinkosi nguwe nguwe
Uyingcwele
Nguwe, (Izulu lisho) nguwe nguwe(izulu lisho)
Oyingcwele (ukuthi ungcwele) nguwe nguwe
(Uyinkosi) Nguwe, (ephakameyo) nguwe, nguwe
(Mbongeni) Oyinkosi (mbongeni), nguwe nguwe

[Bridge]
Bayede, bayede
Dwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe
Bayede, bayede
Ulidwala laphakade
Bayede, bayede
Kuwe wedwa kuwe